Tüm İndirimlere Ek Sepette %15 İndirim!
Ana Sayfa / Açık Rıza Beyannamesi

Açık Rıza Beyannamesi

KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANNAMESİ

 

DALİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV NAKLİYE İTHALAT İHRACAT

TİCARET VE SANAYİ  LİMİTED ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 

Dali Tekstil İnşaat Turizm Otomotiv Nakliye İthalat İhracat Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti. (bundan sonra ‘‘Şirket’ olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni çerçevesinde,

 

  1. Genel Kapsam

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyecisi tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. A-Dali Tekstil tarafından çağrı merkezi ve canlı yardım görüşmeleri başta olmak üzere iletişim kanalları aracılığıyla toplanan; kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres), görsel ve işitsel kayıt (çağrı merkezi ses kayıtları), müşteri işlem (sipariş ve teslimat numarası, talep, öneri ve şikayet bilgileri) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz ve görüşme esnasında paylaşmış olduğunuz diğer bilgiler; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, müşteri ve satıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ve satıcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak müşteri hizmetleri süreçlerinde destek aldığımız iş ortaklarımızla, tedarikçilerimiz ve hizmet sağlayıcılarımızla, grup şirketlerimizle ve talep edilmesi halinde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kurum ve kuruluşlarla veya yargı mercileri ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, canlı yardım yazışmalarının talep ve şikayet süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile dil desteği sunulması amaçlarıyla kişi özelinde değerlendirilmeyerek anonim şekilde işlendiğini ve yapay zeka süreçlerinde destek alınan tedarikçi ile paylaşabilecektir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim  hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi Kayapa Mh. 1(530) Sk. Dalı Tekstil No:11 A Nilüfer/ Bursa adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni ve Aydınlatma Beyanını

okuduğumu ve anladığımı;

 

KABUL EDİYORUM